Impianti i përpunimit të mbetjeve FIER ose ITS – Fier